KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  1. Administratorem Danych jest PETRA NIERUCHOMOŚCI z siedzibą przy ul. Bacewiczówny 2/ LU-1, 02-786 Warszawa.

  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia ofert pośrednictwa, wykonania umów w obrocie nieruchomościami oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt: a), b), c) lub f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas określony w powszechnie obowiązujących przepisy prawa (minimum 5 lat dla umów i faktur) lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom i instytucjom biorącym udział w tej samej usłudze pośrednictwa (np. deweloperowi, właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikom) , notariuszom, firmom wykonującym usługi pocztowe i kurierskie oraz dostawcom usług prawnych w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa oraz w związku z realizacją celu przetwarzania.

  6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej chyba, że będzie to konieczne dla realizacji zawartej umowy.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, przenoszenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia na zasadach określonych w rozdziale III RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem tel.: 511 333 516, e-mail: marek.krawczyk@petra.nieruchomosci.pl.